Regulamin konkursu (2023 r.)

Regulamin konkursu dla osób, które w 2023 r. wzięły udział w badaniu w ramach projektu naukowego „Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna

Pobierz PDF

1. Wstęp

1.1. Konkurs organizowany jest dla osób, które wzięły udział w badaniu naukowym (zwanym dalej „Badaniem”) w ramach projektu „Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu: 2021/41/B/HS6/04416), a realizowanym przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

1.2. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, wpisany do Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-I-29/98 (zwany dalej „Organizatorem”).

1.3. Zasady Konkursu reguluje w całości niniejszy Regulamin.

1.4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12 stycznia 2023 r. i ustaje w dniu 30 września 2023 r.

2. Zasady naboru uczestników

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która spełniła kryteria uczestnictwa
w Badaniu[1] i wzięła w nim udział.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które udzieliły w Badaniu wywiadów eksperckich.

2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

2.5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki:

(1) do 30 września 2023 r. wziąć udział w Badaniu poprzez udzielenie przedstawicielowi Organizatora wywiadu na temat swojej sytuacji życiowej;

(2) przy okazji wywiadu wyrazić zgodę na udział w Konkursie i zaakceptować jego Regulamin;

(3) odpowiedzieć na pytanie konkursowe, zadane ustnie przez przedstawicieli Organizatora bezpośrednio po wywiadzie udzielonym w ramach Badania.

2.6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko w celu związanym z realizacją Konkursu, a następnie usunięte, aby uniemożliwić identyfikację osoby udzielającej wywiadu.

3. Zasady przyznawania nagród

3.1. Nagrody zostaną przyznane osobom, które spełnią warunki określone w punkcie 2.5 oraz poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe, zadane przez przedstawicieli Organizatora bezpośrednio po wywiadzie udzielonym w Badaniu.

3.2. Organizator funduje nagrodę rzeczową w postaci kuponów premiowych Sodexo (tzw. bonów) o wartości 100 zł.

3.3. Do każdej nagrody rzeczowej przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 11% wartości brutto nagrody rzeczowej. Organizator Konkursu, jako płatnik, potrąci z nagrody pieniężnej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej oraz odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

3.4. Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom osobiście przed przedstawicieli Organizatora zaraz po wywiadzie udzielonym w Badaniu i poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe lub – za zgodą Uczestnika – przesłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w ciągu
10 dni od udzielenia przez Uczestnika wywiadu w Badaniu.

4. Ustalenia końcowe

4.1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu w całości.

4.2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://em.ifispan.pl/konkurs/.

4.3. Do wszystkich zapisów w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

[1] Kryteria udziału w Badaniu spełniają osoby urodzone w 1949 r. lub później, które w momencie uczestnictwa w Badaniu (a) osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni) i pobierały emeryturę z ZUS w kwocie niższej od tzw. emerytury minimalnej, lub (b) miały nie więcej niż 5 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i spodziewały się, że ich emerytura z ZUS będzie niższa od minimalnej, lub (c) osiągnęły powszechny wiek emerytalny i miałyby emeryturę z ZUS poniżej minimalnej, ale jeszcze na nią nie przeszły.